Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

O nás

Střední odborné učiliště BARON SCHOOL, spol. s r. o. zahájilo činnost ve školním roce 1992, od kdy je nedílnou součástí středoškolské vzdělávací soustavy v okrese Karviná v Moravskoslezském kraji. Za dobu své činnosti si získalo velmi dobrou pověst mimo jiné hlavně důsledným propojením teorie s praxí a respektováním osobnosti žáka.

Baronschool
Baronschool
Baronschool

Škola s bezmála 300 žáky ve dvanácti třídách učebních oborů s výučním listem a čtyřech třídách maturitních a nástavbových oborů s maturitou poskytuje vzdělávání v oborech vzdělání: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, 23-55-H/02 Karosář, 23-51-H/01 Strojní mechanik-zámečník, 26-51-H/02 Elektrikář, 65-51-H/01 Kuchař-číšník, 29-54-H/01 Cukrář, 29-53-H/01 Pekař, 29-51-H/01 Sladovník-pivovarník, 29-56-H/01 Řezník-uzenář, 26-41-L/01 Mechanik elektronik pro výpočetní techniku, 26-41-M/01 Elektrotechnik pro obnovitelné zdroje energie, 64-41-L/51 Podnikání, 65-41-L/01 Gastronomie.

AKCE! Nyní v oborech 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel a 23-55-H/02 Karosář mohou žáci bezplatně získat řidičský průkaz skupiny B a C.

Baronschool

Žákům prvního ročníku škola zdarma poskytuje učebnice, sešity, psací potřeby, pracovní oděv, ochranné pracovní pomůcky a pojištění proti úrazu a neúmyslným škodám na pracovištích odborného výcviku. Žáci, kteří dosáhnou v průběhu studia prospěchu s vyznamenáním, mohou získat roční prospěchové stipendium až do výše 2.500 Kč.

Žákům, kteří úspěšně ukončí tříletý obor vzdělání závěrečnou zkouškou a získají výuční list, škola umožňuje získat střední vzdělání s maturitní zkouškou ve dvouletém nástavbovém studiu.

Teoretická výuka probíhá v pronajatých prostorách v Havířově:

Baronschool
Baronschool

Tělesná výchova probíhá v pronajaté tělocvičně TJ Slavia v Havířově:

Baronschool

Praktickou výuku škola zajišťuje v pronajatých prostorách v Havířově (zámečnická dílna, cvičná kuchyň) a na smluvních pracovištích fyzických nebo právnických osob:

Baronschool
Baronschool
Baronschool
Baronschool
Baronschool

Jako další aktivity školy lze uvést organizování odborných exkurzí do větších výrobních podniků, účast na odborných regionálních, celostátních i mezinárodních výstavách, pravidelné zajišťování odborných přednášek. Pro využití volného času a rozvíjení mimoškolních aktivit škola organizuje různé sportovní turnaje (florbal, fotbal apod.), zájmovou činnost ve sportovních kroužcích a v kroužku výpočetní techniky. K dalším aktivitám školy patří pořádání zimních lyžařských kurzů, letních turistických kurzů v Beskydech, Chorvatsku a Itálii. V kulturní oblasti zde patří návštěvy regionálních galerií, muzeí, kin či divadel.

loga